Słowa kluczowe:
Województwo:
Miasto:
Sortuj według:


Nawigacja:   Strona głównaRegulamin
Regulamin

Regulamin
1
1
Regulamin serwisu ZnanyPrawnik.pl
 
1

§ 1

[Treść Regulaminu]

1

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i sposób korzystania z Serwisu „Znanyprawnik.pl” przez osoby odwiedzające jego stronę internetową www.znanyprawnik.pl, administrowanego przez xxxxx xxxxx xxxxx sp. z o.o. z siedzibą we xxxxx ul. xxxxx xxx, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla xxxxx - xxxxx xx Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: xxxxx, REGON: xxxxx (zwaną dalej „Administratorem”).

§ 2 

[Definicje pojęć użytych w Regulaminie]

1.Regulamin Serwisu – niniejszy dokument zawierający postanowienia określające zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego Znanyprawnik.pl.

2.Serwis Znanyprawnik.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.znanyprawnik.pl/, który jest prowadzony przez Administratora Serwisu, a składający się z Części Ogólnodostępnej oraz Kont Użytkowników Serwisu.

3.Administrator Serwisu – xxx xxx xxx sp. z o.o. z siedzibą w xxx, przy ul. xxx xxx zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxx.

4.Część Ogólnodostępna – zasoby Serwisu, które są dostępne dla wszystkich osób korzystających z sieci Internet bez konieczności rejestracji i logowania w Serwisie.

5.Konto Użytkownika indywidualnego - panel administracyjny, stanowiący integralna część Serwisu dostępną dla „Użytkownika indywidualnego” po dokonaniu „Rejestracji”, a następnie zalogowaniu w Serwisie. Za jego pośrednictwem Administrator Serwisu świadczy usługi „Użytkownikowi indywidualnemu”.

6.Konto Użytkownika profesjonalnego (Konto Profesjonalisty) – panel administracyjny, stanowiący integralna część Serwisu dostępną dla „Użytkownika profesjonalnego”, po dokonaniu „Rejestracji”, a następnie zalogowaniu w Serwisie. Za jego pośrednictwem Administrator Serwisu świadczy usługi „Użytkownikowi profesjonalnemu”.

7.Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot prawny, który w drodze Rejestracji utworzył Konto Użytkownika indywidualnego w Serwisie.

8.Podmiot profesjonalny – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot prawny, prowadząca działalność o określonej przez Serwis profesji, na podstawie odpowiedniego zezwolenia, wpisu do rejestru lub innego upoważnienia ustawowego (np. Adwokat, Radca Prawny, Doradca prawny, Doradca podatkowy, Notariusz, Syndyk, Rzecznik patentowy). Podmiotem profesjonalnym jest również osoba fizyczna prowadząca określoną przez Serwis działalność naukowo – dydaktyczną.

9.Użytkownik profesjonalny – podmiot profesjonalny, który dokonał rejestracji i utworzył Konto Użytkownika profesjonalnego w Serwisie.

10.Użytkownicy Serwisu - Użytkownik indywidualny i Użytkownik profesjonalny.

11.Osoba korzystająca z Serwisu – Gość, Użytkownik Indywidualny oraz Użytkownik Profesjonalny.

12.Rejestracja – procedura utworzenia nowego Konta Użytkownika, polegająca na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego (podania danych identyfikacyjnych) dostępnego ze Strony Głównej Serwisu pod przyciskiem „Rejestracja”.
Istnieje również szczególna forma utworzenia konta Użytkownika Indywidualnego przewidziana dla osoby korzystającej z serwisu, która nie będąc Użytkownikiem, przy pomocy specjalnego formularza zadaje pytanie Użytkownikowi Profesjonalnemu, powiadamia wybraną przez siebie osobę trzecią o danym Użytkowniku profesjonalnym, przyznaje rekomendację podmiotowi innemu niż Użytkownik Profesjonalny, itp.

13.Autoryzacja – szczególna forma procedury Rejestracji Konta Użytkownika profesjonalnego, polegająca na utworzeniu konta Użytkownika profesjonalnego, na podstawie danych wpisanych w bazę Serwisu.

14.Gość – osoba odwiedzająca strony Serwisu lub korzystająca z zamieszczonych informacji w Części Ogólnodostępnej, która nie jest zalogowana jako Użytkownik.

15.Rekomendacja – opinia Użytkownika Serwisu o Użytkowniku profesjonalnym lub opinia osoby korzystającej z serwisu, o podmiocie prezentowanym na łamach Serwisu innym niż Użytkownik Profesjonalny, której treść może być wyświetlana w Części Ogólnodostępnej Serwisu.

16.Usługa świadczona drogą elektroniczną - polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Gościa, Użytkownika indywidualnego, Użytkownika profesjonalnego, bez jednoczesnej obecności stron.

17.Bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną – polega na bezpłatnym umożliwieniu:

a) osobom odwiedzającym stronę Serwisu (Gościom):

-korzystania z informacji i baz danych zamieszczonych w Części ogólnodostępnej Serwisu;

-dodawania rekomendacji podmiotom prezentowanym na łamach serwisu, innym niż Użytkownicy Profesjonalni;

-założenia Konta Użytkownika profesjonalnego lub Konta Użytkownika indywidualnego;

b) Użytkownikowi indywidualnemu korzystania z wszystkich uprawnień przysługujących „Gościom”, a ponadto:

-wystawiania Rekomendacji Użytkownikom profesjonalnym;

-dodawania Użytkowników profesjonalnych do katalogu „Ulubione”;

-złożenie Zapytania prawnego celem uzyskania E – porady;

-wysyłania i odbierania wiadomości od Użytkowników profesjonalnych za pomocą swojego Konta;

-skorzystania z działów Forum przeznaczonych dla Użytkowników indywidualnych;

c) Użytkownikowi profesjonalnemu korzystania z wszystkich uprawnień przysługujących „Użytkownikom indywidualnym”, a ponadto:

-zamieszczenia w Serwisie informacji o prowadzonej działalności w ramach Abonamentu podstawowego,

-umożliwieniu osobom korzystającym z serwisu wyszukanie Użytkownika Profesjonalnego w wyszukiwarce serwisu, na podstawie niektórych zamieszczonych przez niego danych

-nadania wybranego adresu Indywidualnej Stronie internetowej;

-skorzystania z wszystkich działów Forum;

-umożliwieniu Użytkownikowi Profesjonalnemu zawierania odpłatnych umów przewidzianych w regulaminie.

18.Płatne usługi świadczone drogą elektroniczną:

- E – porada

- Usługa płatnego Abonamentu

a) Abonament Srebrny

b) Abonament Złoty

c) Abonament Platynowy

- Usługa dodatkowa do abonamentu płatnego:

a) Pozycjonowanie

b) Wyróżnienie

c) Opcja Prestiż

d) Hosting

19.E-porada – odpłatna usługa oferowana przez Serwis umożliwiająca Użytkownikowi Serwisu zadawanie pytań prawnych i otrzymywanie na nie odpowiedzi. Kwestia E-porad szczegółowo regulowana jest w § 10 niniejszego Regulaminu.

20.Abonament – funkcja Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi profesjonalnemu prezentowanie na łamach Serwisu informacji na temat prowadzonej przez niego działalności, utworzenie Indywidualnej strony internetowej prezentującej szczegółowe informacje o jego specjalizacji oraz umożliwiająca osobom korzystającym z serwisu odnalezienie Użytkownika profesjonalnego na podstawie podanych przez niego informacji. Kwestia Abonamentów szczegółowo regulowana jest w § 11 niniejszego Regulaminu.

21.Pozycjonowanie - funkcja Serwisu pozwalająca na wyróżnienie danych Użytkownika profesjonalnego prezentowanych w Serwisie w ramach posiadanego przez niego Abonamentu płatnego. Kwestia Pozycjonowania szczegółowo regulowana jest w ust. 42 – 43 § 11 niniejszego Regulaminu.

22.Wyróżnienie – funkcja Serwisu pozwalająca na dodatkowe wyróżnienie danych Użytkownika profesjonalnego prezentowanych w Serwisie w ramach posiadanego przez niego Abonamentu płatnego. Kwestia Wyróżnienia szczegółowo regulowana jest w ust. 44 § 11 niniejszego Regulaminu.

23.Prestiż – funkcja umożliwiająca Użytkownikowi profesjonalnemu zamieszczenie w Serwisie adresu internetowego Prywatnej strony www, zamiast Indywidualnej strony internetowej oferowanej przez Administratora Serwisu;

24.Operator płatności – Centrum Rozliczeniowe Dotpay S.A. z siedzibą: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

25.Indywidualna strona internetowa - internetowa strona „www” o wybranym adresie oraz indywidualnie dobranej treści, zawierająca między innymi oznaczenie Użytkownika profesjonalnego, Jego profesji, niektórych danych, a w przypadku wykupienia przez Użytkownika profesjonalnego Usługi Abonamentu płatnego, również dodatkowe informacje oraz zdjęcia.

26.Prywatna strona internetowa – internetowa strona „www” utworzona przez Użytkownika profesjonalnego poza Serwisem, bez pomocy Administratora Serwisu, zawierająca informacje o działalności prowadzonej przez Użytkownika profesjonalnego.

§ 3 

[Zasady korzystania z serwisu]

1.Administrator upoważnia Gości, Użytkowników indywidualnych i Użytkowników profesjonalnych do korzystania z Serwisu i znajdujących się tam baz danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

2.Osoby korzystające z Serwisu nie nabywają żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Administratora i jego kontrahentów.

3.Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych, ponadto dane znajdujące się w serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby trzecie.

4.Osoby korzystające z Serwisu nie są uprawnione bez pisemnego upoważnienia Administratora Serwisu do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie osobom trzecim, publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, generowania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania zapytań, wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i bazy danych.

5.Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Gości i Użytkowników Serwisu naruszających zasady korzystania z Serwisu.

6.Zamieszczone w Serwisie informacje na stronach Użytkowników profesjonalnych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Osób korzystających z Serwisu do zawarcia umowy. Administrator w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika profesjonalnego, którego dane prezentowane są w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników profesjonalnych, których dane prezentowane są w Serwisie. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszeń, zastrzega się prawo do zablokowania osobom korzystającym z Serwisu dostępu do Serwisu.

§ 4 

[Wymagania techniczne]

1.Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Internetowego Serwisu Prawniczego, znajdującego się pod adresem internetowym: www.znanyprawnik.pl (Serwis).

2.Do korzystania z Usług wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.

3.Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4.Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§ 5 

[Uprawnienia Administratora Serwisu]

1.Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Sieci Internet. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

2.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od momentu publikacji Regulaminu na stronie Serwisu.

3.Użytkownicy Serwisu akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych danych, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu Znanyprawnik.pl i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 6 

[Zakazy i ograniczenia]

1.Osobom korzystającym z Serwisu zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady etykiety.

2.Zakazuje się w szczególności:

 

a) umieszczania przez Użytkowników Serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, obraźliwych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety;

b) umieszczania przez Użytkowników Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione prawa lub/ i dobra osób trzecich,

c) wszelkich takich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Administratora Serwisu lub mogły wyrządzić Mu szkodę,

d) Użytkownikom Serwisu wystawiania Rekomendacji, które powodują przekierowanie do innych stron internetowych lub są adresami innych stron internetowych;

e) Użytkownikom profesjonalnym umieszczania w Serwisie kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje o osobach odwiedzających strony Serwisu;

f) umieszczania na stronach Serwisu jakiegokolwiek oprogramowania czy innych narzędzi informatycznych, w szczególności kodu wykonywalnego po stronie klienta lub serwera, w szczególności takich, które mogłyby wyrządzić szkodę lub choćby tylko narazić na szkodę Administratora Serwisu lub innych użytkowników Internetu, w tym Użytkowników Serwisu,

g) zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych,

h) zabrania się rejestrowania Kont Użytkowników Profesjonalnych przez osoby nieuprawnione lub nie posiadające stosownych kwalifikacji, w szczególności przez osoby nie będące Podmiotami Profesjonalnymi lub nie posiadające odpowiedniego upoważnienia do dokonania rejestracji w imieniu Podmiotu profesjonalnego.

i) zabrania się umieszczania w formularzach serwisu danych nie przeznaczonych do umieszczenia w danym polu, w szczególności umieszczania adresów internetowych w polach „nazwa”, „identyfikator”, „imię”, „nazwisko”, „o mnie”. Adresy internetowe mogą być umieszczane wyłącznie w polach specjalnie do tego przeznaczonych.

§ 7 

[Ogólne informacje o usługach oferowanych przez Serwis]

1.Każda osoba odwiedzająca Serwis Znanyprawnik.pl może korzystać nieodpłatnie – w graniach określonych postanowieniami Regulaminu, w szczególności § 6 oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego i wynalazczegoz treści umieszczonych w części ogólnodostępnej Serwisu.

2.Przez korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w ust. 1 uważa się w szczególności:

a) wyszukiwanie w katalogu Serwisu Podmiotów profesjonalnych;

b) zapoznawanie się z treścią rekomendacji Podmiotów profesjonalnych;

d) wyszukiwanie i zapoznawanie się z treścią wiadomości

e) zgłaszanie Podmiotów profesjonalnych do katalogu Serwisu

3.Osoba korzystająca z Części ogólnodostępnej Serwisu, która nie dokonała rejestracji lub nie jest aktualnie zalogowana do swojego konta zwana jest „Gościem” Serwisu.

4.Każdy Gość Serwisu, który nie posiada Konta ma możliwość korzystania z dodatkowych, bezpłatnych funkcji Serwisu. W tym celu niezbędne jest dokonanie Rejestracji.

5.Serwis umożliwia Rejestrację dwóch rodzajów Kont:

a) Konta Użytkownika indywidualnego;

b) Konta Użytkownika profesjonalnego.

6.Dokonanie skutecznej rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Bezpłatnej umowy o świadczenie usług internetowych z Administratorem Serwisu.

Gość Serwisu dokonujący rejestracji oraz Administrator Serwisu zgodnie oświadczają, że umowa ta jest zawarta w języku polskim, a miejscem wykonania umowy, jest siedziba Administratora Serwisu. Czas zawarcia umowy wymienione strony oznaczają na moment potwierdzenia przez Użytkownika indywidualnego rejestracji, poprzez kliknięcie na wskazany przez Administratora Serwisu, link w wiadomości e- mail, przesłanej Użytkownikom Serwisu w następstwie prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego.

7.Świadczenie usług polega na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z dodatkowych funkcji Serwisu, nie należących do Części Ogólnodostępnej Serwisu, a uzależnionych od posiadania określonego Konta Użytkownika.

8.Świadczenie bezpłatnych usług rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba, że Użytkownik Serwisu lub Administrator Serwisu wskażą inny termin.

9.Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami powyższej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu.

§ 8 

[Rejestracja i logowanie Użytkownika indywidualnego]

1.Rejestracji Użytkownika indywidualnego dokonać mogą wyłącznie osoby zdolne do czynności prawnych.

2.Rejestracja Użytkownika indywidualnego wymaga:

zapoznania się z treścią Regulaminu Serwisu i wyrażenia zgody na postawienia tego

Regulaminu;

posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;

wyboru identyfikatora i hasła;

3.Osoba dokonująca Rejestracji Konta Użytkownika Indywidualnego, oświadcza, że zapoznała się z treścią Regulaminu i zgadza się na postanowienia w nim zawarte.

4.Podczas rejestracji przyszły Użytkownik indywidualny określa swoje dane dostępowe (tj. login, identyfikator i hasło) służące do logowania w Serwisie. Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych, a także do zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób trzecich. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika, w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia danych dostępowych przez Użytkownika.

5.Po wypełnieniu formularza rejestracji przyszły Użytkownik indywidualny otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o dokonanie potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenia dokonuje się przez kliknięcie na link zawarty w wiadomości. Wraz z potwierdzeniem rejestracji następuje uaktywnienie Konta Użytkownika indywidualnego.

6.Dostęp do Konta Użytkownika indywidualnego jest możliwy po zalogowaniu się. Logowanie następuje przez podanie loginu oraz hasła.

7.Po dokonaniu rejestracji Użytkownik indywidualny może z poziomu własnego konta uzupełnić dane osobowe.

8.Użytkownik indywidualny dokonując rejestracji oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe oraz aktualne.

9.Administrator Serwisu oświadcza, że dane wskazane przez Użytkownika indywidualnego niezbędne są jedynie w celu identyfikacji oraz ewentualnych rozliczeń finansowych za świadczone przez Serwis usługi płatne. Dane osobowe nie będą publikowane w żadnej formie w Serwisie oraz przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.

10.Skorzystanie przez Użytkownika indywidualnego z usługi e-porady wymaga wcześniejszego uzupełnienia wszystkich danych dodatkowych. Szczegółowo kwestia ta regulowana jest w § 10 niniejszego Regulaminu.

11.Odpowiedzialność za treść informacji rejestrowanych w Serwisie ponosi Użytkownik indywidualny, któremu przypisane jest określone Konto Użytkownika indywidualnego, utworzone w procesie rejestracji.

12.Administrator Serwisu nie sprawuje kontroli nad treścią danych rejestrowanych podanych przez Użytkownika indywidualnego. W przypadku jednak uzyskania potwierdzonych informacji, że dane wskazane podczas rejestracji są niezgodne z rzeczywistym stanem, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia prawa dostępu lub usunięcia Konta Użytkownika indywidualnego.

13.Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, jak również stanowi zgodę Użytkownika indywidualnego na otrzymywanie informacji o statusie Jego Konta, informacji marketingowych Administratora Serwisu, itp.

§ 9 

[Rejestracja i logowanie Użytkownika profesjonalnego]

1.Podmiot profesjonalny korzystający z Serwisu w charakterze Gościa może dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji, powodującej utworzenie Konta Profesjonalisty. Wyłącznie dane wskazane w części „Dane wyświetlane w Serwisie” formularza rejestracyjnego oraz nazwa wybranej Profesji będą prezentowane w Części Ogólnodostępnej Serwisu. Jednocześnie informacje te posłużą do utworzenia przez Administratora Serwisu Indywidualnej Strony internetowej prezentującej Użytkownika profesjonalnego. Administrator Serwisu wskaże Użytkownikowi profesjonalnemu adres internetowy tej strony. Adres ten, będzie można zmienić po dokonaniu Rejestracji.

2.Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika profesjonalnego oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania Podmiotu profesjonalnego oraz do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych, w tym zawierania umów.

3.Rejestracja Użytkownika profesjonalnego wymaga:

zapoznania się z treścią Regulaminu Serwisu i wyrażenia zgody na postawienia tego Regulaminu,

posiadania działającego adresu poczty elektronicznej,

podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych identyfikacyjnych.

4.Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika profesjonalnego określa w trakcie rejestracji indywidualne dane dostępowe Podmiotu profesjonalnego (tj. login i hasło) służące do logowania w Serwisie. Dane dostępowe powinny być zachowane w tajemnicy przed osobami trzecimi. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika profesjonalnego, w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia danych dostępowych przez samego Użytkownika profesjonalnego.

5.Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Serwisie, na wskazany adres e-mail Użytkownika profesjonalnego wysłana zastanie wiadomość z prośbą o dokonanie potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenia dokonuje się przez kliknięcie na link zawarty w wiadomości. Wraz z potwierdzeniem rejestracji następuje uaktywnienie Konta Profesjonalisty.

6.Administrator Serwisu oświadcza, że podane przy rejestracji dane Użytkownika profesjonalnego poza częścią „Dane wyświetlane w Serwisie”, niezbędne są jedynie w celu jego identyfikacji oraz ewentualnych rozliczeń finansowych za świadczone przez Serwis usługi płatne. Dane te z wyjątkiem powszechnie dostępnych danych teleadresowych siedziby firmy (nazwa firmy, ulica, nr domu, lokalu, telefon, profesja) nie będą w żadnej formie publikowane w Serwisie oraz przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.

7.W ramach usługi Abonamentu może nastąpić rozszerzenie informacji o Użytkowniku profesjonalnym dostępnych w Serwisie w Części Ogólnodostępnej. Szczegółowo kwestia ta została uregulowana w § 11 niniejszego Regulaminu.

8.Dostęp do Konta Użytkownika profesjonalnego jest możliwy po zalogowaniu. W celu zalogowania niezbędne jest podanie: Loginu oraz Hasła.

9.Odpowiedzialność za treść informacji rejestrowanych w Serwisie ponosi Użytkownik profesjonalny, któremu przypisane jest określone Konto profesjonalisty.

10.Administrator Serwisu nie sprawuje kontroli nad treścią danych rejestrowych Użytkownika profesjonalnego. W przypadku jednak uzyskania potwierdzonych informacji, że dane wskazane podczas rejestracji / autoryzacji są niezgodne z rzeczywistym stanem, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia prawa dostępu lub usunięcia Konta profesjonalisty.

11.Wypełnienie formularza rejestracji / autoryzacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, jak również stanowi zgodę Użytkownika profesjonalnego na wysyłanie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej informacji o statusie Jego Konta, informacji marketingowych Administratora Serwisu, itp.

§ 9.1

[ Profil firmy]

1.Każda osoba odwiedzająca Serwis może dodać do jego katalogu profil wybranej firmy, jeżeli nie znajduje go w Serwisie. Dodanie firmy możliwe jest po skorzystaniu z formularza „Dodaj Firmę” znajdującego się na Stronie Głównej Serwisu i polega na:

-Podaniu nazwy firmy

-Wybraniu profesji firmy

-Wskazaniu adresu siedziby firmy (województwa, kodu pocztowego, miasta, ulicy)

Możliwe jest również podanie firmowego adresu e-mail oraz telefonu firmy, jeżeli osoba dodająca firmę do katalogu jest w posiadaniu odpowiednich informacji.

2.Dane umieszczone w Profilach firm są dostępne na stronach Serwisu. Firmy posiadające profile mogą być również wyszukiwane w wyszukiwarce Serwisu.

3.Profil firmy może być w drodze rejestracji autoryzowany, celem założenia konta umożliwiającego pełne zarządzanie informacją o firmie.

§ 10 

[ E – porady]

[Zawarcie umowy]

1.Administrator Serwisu udziela porady Użytkownikowi na podstawie Umowy o udzielenie porady, zwanej dalej w niniejszej Sekcji „Umową”.

2.Przez Umowę o udzielenie porady Administrator Serwisu zobowiązuje się udzielić drogą elektroniczną przez Internet porady Użytkownikowi, na podstawie zadanego przez niego Zapytania, w terminie 7 dni od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

3.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem do Umowy o udzielenie porady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło

4.Zawarcie umowy o udzielenie porady następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Administratora Serwisu lub otrzymania informacji o dokonanej płatności od operatora płatności on-line.

5.Umowa zawarta jest w języku polskim. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Administratora Serwisu.

[Konto Użytkownika]

6.Komunikacja Użytkownika Serwisu z Administratorem Serwisu odbywa się poprzez Konto Użytkownika, zwany dalej „Kontem”.

7.W szczególnych wypadkach komunikacja Użytkowników Serwisu z Administratorem Serwisu może odbywać się także za pomocą innych środków, takich jak poczta elektroniczna, telefon itp.

[Złożenie zapytania]

8.Użytkownik Serwisu , aby złożyć Zapytanie musi być zalogowany do swojego Konta.

9.Użytkownik Serwisu, aby złożyć Zapytanie musi w zakładce Moje dane na swoim Koncie wypełnić wszystkie pola podając aktualne i prawdziwe dane.

10.Formularz złożenia Zapytania znajduje się w zakładce E-porady na Koncie Użytkownika.

Użytkownik Serwisu może również wybrać pole E-porady na Stronie Głównej Serwisu, po czym zostanie przekierowany do wskazanej zakładki na swoim Koncie.

11. Użytkownik Serwisu w Panelu zadaje Zapytanie w ten sposób, iż:

a)w polu „Tytuł zapytania” wpisuje tytuł pytania;

b)w polu „Wartość przedmiotu sporu” wpisuje kwotę oznaczającą wartość przedmiotu sporu, jeżeli taką zna lub jest w stanie oszacować. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie jest w stanie oszacować kwotowo wartości przedmiotu sporu, np. ze względu na specyfikę zadawanego pytania, wpisuje kwotę domyślną 1zł.

c)w polu „Specjalizacja” wybiera z listy specjalizacji najbardziej pasującą jego zdaniem do specyfiki pytania. Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie określić najbardziej pasującej specjalizacji do zadawanego pytania, pozostawia pole „specjalizacja” niewypełnione.

d)w polu „Treść zapytania” wpisuje jego treść. Użytkownik Serwisu powinien jak najdokładniej opisać stan faktyczny będący podstawą pytania oraz sprecyzować zakres porady, którą chciałby uzyskać (np. poprzez wypunktowanie zagadnień, które go interesują);

e)w polach „Załączniki” Użytkownik serwisu może dodać pliki, które uważa za pomocne w dookreśleniu stanu faktycznego. Mogą to być w szczególności skany lub teksty dokumentów, które pozostają w związku ze złożonym zapytaniem;

f)następnie wysyła Zapytanie do wyceny, klikając przycisk „Wyślij”.

12.Po kliknięciu Pola „Wyślij” Użytkownik Serwisu w terminie określonym w ust. 16 § 10 niniejszego Regulaminu otrzyma wycenę Zapytania.

13.Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, jak również stanowi zgodę Użytkownika Serwisu na wysyłanie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej informacji o statusie jego sprawy, informacji marketingowych Administratora Serwisu, itp.

[Wycena]

14.Wycena zawiera informację o wynagrodzeniu brutto, za którego zapłatę Administrator Serwisu zobowiązuje się udzielić porady Użytkownikowi Serwisu.

15.Wycena jest bezpłatna.

16.W dni robocze, w godzinach od 7 do 20, Użytkownik Serwisu otrzymuje Wycenę w przewidywanym terminie do 7 dni od momentu złożenia zapytania. W przypadku złożenia Zapytania w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 7 dni na sporządzenie Wyceny, rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania Zapytania.

17.W przypadku złożenia Zapytania w godzinach innych niż określone w ust. 16 niniejszego paragrafu, termin na sporządzenie Wyceny rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania Zapytania.

18.Użytkownik Serwisu otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej oraz jako Komunikat dla swojego Konta informację o Wycenie wraz z linkiem. Kliknięcie na link przekierowuje Użytkownika Serwisu do jego Konta, umożliwia zapoznanie się z Wyceną Zapytania i sposobami płatności oraz umożliwia dokonanie tej płatności.

Zapoznanie się z Wyceną Zapytania i sposobami płatności oraz jej dokonanie możliwe jest również po każdorazowym zalogowaniu do Konta i przejściu do zakładki E-porady.

19.Wycena Administratora Serwisu uwzględnia:

a.stopień skomplikowania sprawy,

b.nakład pracy niezbędny w celu pełnego i rzetelnego opracowania porady.

[Płatność]

21.Użytkownik Serwisu po otrzymaniu Wyceny może:

a.Zrezygnować z zawarcia Umowy o udzielenie porady;

b.Skorzystać z opcji opłacenia usługi.

22.Rezygnacja z zawarcia Umowy nie powoduje po stronie Użytkownika Serwisu obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Administratora Serwisu żadnych roszczeń z tego tytułu.

23. Użytkownik Serwisu może skorzystać z następujących sposobów płatności:

a.Wpłata na wskazany rachunek bankowy Administratora Serwisu. W takim wypadku w tytule wpłaty należy podać numer Zapytania.

b.Przelew on-line za pośrednictwem operatora płatności internetowych.

24.W przypadku, o którym mowa w ust. 23 lit. a, Użytkownik Serwisu może przesłać wiadomość na adres poczty elektronicznej Administratora Serwisu: [email protected], w której oświadcza, że dokonał płatności we wskazanym terminie, i do której załączy potwierdzenie wpłaty.

25.Brak wpłaty lub informacji o której mowa w punkcie 24, w terminie 7 dni od otrzymania Wyceny Zapytania, oznacza rezygnację Użytkownika z zawarcia Umowy o udzielenie porady.

[Faktura]

26.Użytkownik Serwisu, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, wybiera opcję „Pobierz fakturę” znajdującą się w zakładce E-porady na Koncie Użytkownika.

27.Po sformułowaniu Zapytania (po wypełnieniu i wysłaniu formularza Zapytania) do chwili zaksięgowania wpłaty, pobrana faktura jest fakturą wystawianą pro-forma z podglądem zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty udostępnia jest finalna wersja faktury.

28.Faktura wystawiana jest Użytkownikowi Serwisu bez podpisu wystawcy.

[Udzielenie porady]

29.Udzielenie porady polega na wysłaniu przez Administratora Serwisu tekstu odpowiedzi na Zapytanie na Konto Użytkownika Serwisu lub też w załączonym pliku w formacie .doc lub .pdf.

30.Po wysłaniu porady na Konto Użytkownika Serwisu, Administrator Serwisu powiadamia dodatkowo Użytkownika Serwisu za pośrednictwem wiadomości e- mail wysłanej na wskazany adres, o przesłaniu porady na Konto.

31.Do treści porady Administrator Serwisu może załączyć inne dokumenty, w szczególności orzeczenia sądów lub innych organów, jeśli mają one związek z treścią odpowiedzi.

[Termin udzielenia odpowiedzi]

32.Administrator Serwisu udziela porady Użytkownikowi Serwisu w terminie przewidywanym do 7 dni od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Administratora Serwisu lub otrzymania informacji o dokonanej płatności od operatora płatności on-line.

33.W szczególnych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 32, ulega przedłużeniu. W takiej sytuacji Administrator Serwisu w terminie wskazanym w ust. 32 informuje Użytkownika Serwisu o prawdopodobnym terminie udzielenia odpowiedzi oraz podaje przyczynę niezachowania terminu.

34.Przez szczególne przypadki uważa się następujące sytuacje:

a)Skomplikowany charakter Zapytania. W szczególnościto Zapytania, co do których udzielenie porady wymaga analizy obcego prawa, literatury lub orzecznictwa lub też analizy szczegółowej dokumentacji nadesłanej przez Użytkownika Serwisu;

b)Znaczne obciążenie pracą Administratora Serwisu. W szczególności dotyczy to sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

c)Konieczność zadania Użytkownikowi Serwisu pytań pomocniczych celem pełnego ustalenia stanu faktycznego i zakresu Zapytania.

 
1

[Zakres udzielonej porady]

1

35.Zakres udzielanej porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Użytkownika Serwisu w treści Zapytania oraz zawarte w nim szczegółowe pytania Użytkownika Serwisu dotyczące stanu faktycznego lub prawnego.

36.W poradzie prawnej może być zawarta uwaga skierowana do Użytkownika Serwisu, dotycząca istotnych zagadnień związanych z Zapytaniem, a nie będących przedmiotem tegoż Zapytania. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w której udzielenie porady polega na analizie dokumentów lub umowy, a Użytkownik Serwisu wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Użytkownik Serwisu informowany jest o takich zagadnieniach. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo zadawania dodatkowych zapytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia. Dodatkowe zapytania zadawane są przez wysłanie nowego Formularza złożenia zapytania i traktowane jako odrębne usługi.

[Pytania dodatkowe]

37.Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach Zapytania pierwotnego określonych w ust. 11 § 10 niniejszego Regulaminu. Zadanie pytań dodatkowych może odbyć się poprzez formularz, dostępny z poziomu Konta, zamieszczony wraz z poradą lub odpowiedzią na poprzednie pytania dodatkowe.

38.Udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe mieści się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14 § 10 niniejszego Regulaminu.

39.Prawo do zadawania pytań dodatkowych jest ograniczone w czasie do okresu 14 dni od uzyskania odpowiedzi na zadane Zapytanie główne.

40.Użytkownik Serwisu może zadać dowolną ilość pytań dodatkowych.

41.Pytanie dodatkowe może mieć na celu w szczególności wyjaśnienie wątpliwości, jakie Użytkownik Serwisu powziął w wyniku udzielenia porady.

42.Udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe następuje w terminie 7 dni, od momentu ich doręczenia Administratorowi Serwisu.

43.Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres Pytania pierwotnego, Administrator Serwisu w terminie 7 dni od otrzymania pytań dodatkowych informuje o tym Użytkownika, wskazując, że udzielenie odpowiedzi wymaga podwyższenia wynagrodzenia. Użytkownik Serwisu, jeśli jest zainteresowany udzieleniem odpowiedzi, zadaje pytanie dodatkowe jako nowe Zapytanie na zasadach określonych powyżej

[Sposób udzielania porad – brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa]

44.Administrator Serwisu gwarantuje udzielanie porad zgodnych z aktualnym porządkiem prawnym. W sprawach, w których występują kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, Administrator Serwisu informuje Użytkownika Serwisu o takich rozbieżnościach, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z odmiennym stanowiskiem.

45.Użytkownik Serwisu oświadcza, że jest mu wiadome, iż taki sposób udzielania porad, przy uwzględnieniu należytej staranności, wynika z braku w polskim porządku prawnym powszechnie wiążącej wykładni ustaw, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ „państwowy”, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej.

46.Porada udzielana jest na podstawie porządku prawnego obowiązującego w dniu udzielenia porady, chyba że Użytkownik Serwisu zaznaczy w sposób jednoznaczny, że Jego Zapytanie dotyczy porządku prawnego obowiązującego w innym czasie. Administrator Serwisu może poinformować Użytkownika Serwisu w odpowiedzi o przewidywanej zmianie stanu prawnego będącego podstawą udzielonej odpowiedzi oraz udzielić wyjaśnień dodatkowych.

[Wyłączenie prawa odstąpienia]

46.Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi – udzielenia porady przed upływem terminu określonego w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.) i tym samym oświadcza, że został poinformowany, iż nie przysługuje Mu prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 1 wymienionej wyżej Ustawy.

[Możliwość odmowy udzielenia porady]

47.Administrator Serwisu może odmówić udzielenia porady, jeśli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady etyki zawodowej, o których mowa w § 6 Regulaminu lub byłoby to sprzeczne z innymi postanowieniami Regulaminu.

48.Odpowiedź na zadane przez Użytkownika Serwisu Zapytanie może nie zostać udzielona w sytuacji jeżeli udzielenie takiej odpowiedzi wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem lub też brakiem wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

49.W wypadkach, o których mowa w ust. 47 i 48, Administrator Serwisu informuje Użytkownika Serwisu o niemożliwości udzielenia porady. Administrator zwraca w takim przypadku Użytkownikowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od podania numeru rachunku oraz odesłania podpisanej korekty faktury (o ile jest to konieczne).

[Odpowiedzialność z tytułu udzielenia „e- porady” ]

50.Użytkownik Serwisu zobowiązuje się udzielić wszystkich istotnych informacji, które w jakikolwiek sposób łączą się z przedmiotem Umowy o udzielenie porady prawnej pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Administratora Serwisu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o udzielenie porady prawnej.

51.Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie porady prawnej, gdy do tego niewykonania lub nienależytego wykonania dojdzie na skutek działania bądź zaniechania Użytkownika Serwisu lub osób trzecich.

[Publikacja treści pytania i udzielonej porady]

52.W przypadku zawarcia umowy o udzielenie porady, Administrator może opublikować w Serwisie zarówno treść zadanego Zapytania, jak i udzielonej porady.

53.Treść, o której mowa w ust. 52, jest dostępna dla Użytkowników Serwisu.

54.Publikacja pytania, o której mowa w ust. 52, następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Użytkownika Serwisu (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu).

55.Administrator nie opublikuje w Serwisie treści, o której mowa w ust. 52, jeżeli Użytkownik Serwisu zastrzegł poprzez wpisanie odpowiedniej prośby podczas składania Zapytania lub później – do momentu wykonania Umowy – aby treść Zapytania nie była publikowana w Serwisie.

§ 11 

[Abonamenty dla Użytkowników profesjonalnych]

[Zawarcie umowy]

1.Administrator Serwisu umożliwia Użytkownikowi profesjonalnemu korzystanie z wybranych zaawansowanych funkcji Serwisu na podstawie Umowy świadczenia usługi abonamentu lub Umowy świadczenia usług dodatkowych do abonamentu płatnego. Usługa świadczenia abonamentu zwana jest w dalszej części niniejszego Regulaminu „Usługą abonamentu”, natomiast umowa świadczenia tej usługi „Umową abonamentu”. Usługa świadczenia usługi dodatkowej do abonamentu płatnego zwana jest w dalszej części niniejszego regulaminu „Usługą dodatkową do abonamentu”, natomiast umowa świadczenia tej usługi „Umową dodatkową do abonamentu”.

2.Usługa abonamentu pozwala Użytkownikowi profesjonalnemu m.in. na umieszczenie w Części Ogólnodostępnej Serwisu, Indywidualnej Strony Internetowej, dla której sam wybiera adres internetowy.

3.Indywidualna Strona Internetowa zwana jest w dalszej części niniejszego regulaminu „Indywidualną Stroną”.

4.Na swojej Indywidualnej stronie, Użytkownik profesjonalny może umieszczać dowolne treści, w ramach określonych przez niniejszy Regulamin i wyznaczonych przez posiadany abonament.

5.Zawierając Umowę abonamentu Administrator Serwisu zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi profesjonalnemu zamieszczenie na indywidualnie określonej stronie Serwisu, należącej do Części Ogólnodostępnej, takich informacji, jakie przewidziane są w danym abonamencie. Informacje osobowe, kontaktowe oraz dotyczące specjalizacji Użytkownika profesjonalnego będą dostępne w wyszukiwarce Serwisu.

6.W celu ułatwienia Użytkownikowi profesjonalnemu zaprojektowania unikalnej, indywidualnej strony internetowej, Administrator Serwisu stworzył bazę szablonów gotowych stron internetowych.

7.Wykupienie Usługi dodatkowej - „Prestiż”, pozwala Użytkownikowi profesjonalnemu na zamieszczenie zamiast szablonu oferowanego przez Administratora, swojej Prywatnej strony internetowej.

8.Usługi dodatkowe, pozwalają na wyróżnienie danych identyfikacyjnych Użytkownika profesjonalnego wśród wyników wyszukiwania Użytkowników profesjonalnych Serwisu, wyświetlanych po wybraniu odpowiedniego klucza wyszukiwania (Pozycjonowanie, Wyróżnienie) lub na częściową integrację Prywatnej strony internetowej Użytkownika profesjonalnego z Serwisem (Opcja Prestiż).

9.Wyłącznie Użytkownik profesjonalny, posiadający Konto profesjonalisty uprawniony jest do zawarcia Umowy abonamentu płatnego.

Wyłącznie Użytkownik profesjonalny posiadający wykupiony Abonament płatny uprawniony jest do zawarcia Umowy dodatkowej do abonamentu.

10.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem do Umowy abonamentu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.

11.Zawarcie „Umowy Abonamentu”, której przedmiotem jest:

- skorzystanie z bezpłatnej usługi Abonamentu podstawowego, następuje z chwilą dokonania skutecznej Rejestracji;

- skorzystanie z płatnej usługi Abonamentu Srebrnego, Złotego lub Platynowego następuje z chwilą:

a) otrzymania informacji od operatora płatności on – line, o dokonanej zapłacie albo,

b) zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Administratora Serwisu.

12.Zawarcie „Umowy dodatkowej do abonamentu płatnego” następuje z chwilą otrzymania informacji od operatora płatności on – line, o dokonanej zapłacie albo zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Administratora Serwisu.

13.Umowa zawarta jest w języku polskim. Strony tej umowy zgodnie oświadczają, że miejscem zawarcia umowy, jest siedziba Administratora Serwisu. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami powyższej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu.

[Konto Użytkownika profesjonalnego]

14.Komunikacja Użytkownika profesjonalnego z Administratorem Serwisu, w szczególności wybór abonamentu, uzupełnienie informacji prezentowanych w ramach danego abonamentu, wybór usługi dodatkowej do abonamentu płatnego, przekazywanie informacji dotyczących wybranych usług, itp., odbywa się poprzez Konto profesjonalisty.

15.W szczególnych przypadkach komunikacja Użytkownika profesjonalnego z Administratorem Serwisu może odbywać się także za pomocą innych środków, to jest za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie itp.

[Wybranie usługi]

16.Użytkownik profesjonalny, aby wybrać usługę musi być zalogowany do swojego Konta.

17.Formularz wyboru usługi abonamentu znajduje się w zakładce „Wykup abonament” na Koncie profesjonalisty. Wybór usługi dodatkowej możliwy jest jednocześnie przy wybraniu abonamentu, jak również w dowolnym czasie w zakładce „Wykup usługi” . Użytkownik profesjonalny może również z zakładki „Oferta” na Stronie Głównej Serwisu wybrać opcję przekierowującą go do zakładki Abonament na swoim Koncie.

18.Użytkownik profesjonalny w zakładce Wykup Abonament może dokonać wyboru jednego spośród dostępnych abonamentów.

19.Użytkownik profesjonalny przed wyborem może sprawdzić jakie elementy składają się na dany abonament, jaka jest cena danego abonamentu, jak prezentują się docelowo przykładowe informacje wchodzące w skład danego abonamentu.

20.Dostępny jest jeden abonament bezpłatny i kilka wersji abonamentów płatnych. Abonamenty różnią się ceną i zawartością informacji jakie Użytkownik profesjonalny może podać w ramach abonamentu.

21.Użytkownik profesjonalny wskazuje odpowiadający mu abonament poprzez kliknięcie przycisku „Wybierz”. Wskazany abonament zostaje odpowiednio oznaczony.

22.Po wskazaniu abonamentu Użytkownik profesjonalny musi go opłacić, co równoznaczne jest z zawarciem odpowiedniej umowy. Jeżeli do abonamentu Użytkownik profesjonalny wybrał usługi dodatkowe, opłaty zostaną zliczone. Dopiero po opłaceniu abonamentu i usług dodatkowych, zaczynają być one świadczone. Użytkownik profesjonalny może przed opłaceniem abonamentu przystąpić do wypełniania poszczególnych pól dostępnych w danym abonamencie, a następnie go opłacić (Abonament na okres próbny).

[Rodzaje abonamentów]

23.Dostępne do wyboru są cztery wersje abonamentu: Podstawowy, Srebrny, Złoty, Platynowy.

24.Abonament Podstawowy jest nieodpłatny, pozostałe trzy wersje są płatne.

25.Ceny poszczególnych abonamentów płatnych podane są w aktualnym Cenniku Abonamentów dostępnym na stronie: www.znanyprawnik.pl/Cennik

26.Abonamenty różnią się pomiędzy sobą ilością i typem informacji, jakie Użytkownik profesjonalny może umieścić na własnej stronie oraz pewnymi dodatkowymi funkcjami Konta, z których Użytkownik profesjonalny może korzystać.

27.W ramach Abonamentu Podstawowego możliwe jest:

a)Oznaczenie Użytkownika profesjonalnego z imienia i nazwiska lub firmy;

b)Oznaczenia Profesji Użytkownika profesjonalnego

c)Oznaczenie adresu Użytkownika profesjonalnego, z wyszczególnieniem nazwy województwa, miasta, kodu pocztowego, ulicy, numerów domu i lokalu, pod którym ma swoją siedzibę Użytkownik profesjonalny;

d)Oznaczenie godzin pracy Użytkownika profesjonalnego;

e)Oznaczenie języków obcych, którymi posługuje się Użytkownik profesjonalny.

28.W ramach Abonamentu Srebrnego możliwe jest zawarcie wszystkich informacji, na jakie pozwala abonament Podstawowy, a dodatkowo w jego ramach prezentowane są:

a)Numery telefonów Użytkownika profesjonalnego;

b)Numer telefonu komórkowego Użytkownika profesjonalnego;

c)Adresy poczty elektronicznej Użytkownika profesjonalnego;

d)Oznaczanie Specjalizacji Użytkownika profesjonalnego – ograniczone limitem 3 wybieranych pozycji

e)Pole „O mnie” Użytkownika profesjonalnego; – ograniczone limitem wprowadzenia 200 znaków

f)Wybór domyślnego loga Użytkownika profesjonalnego;

g)Możliwość autoryzacji udzielonych rekomendacji;

29.W ramach Abonamentu Złotego możliwe jest zawarcie wszystkich informacji, na jakie pozwala abonament Srebrny, a dodatkowo w jego ramach prezentowane są:

a)Oznaczenie adresu Prywatnej strony internetowej Użytkownika profesjonalnego;

b)Oznaczanie Specjalizacji Użytkownika profesjonalnego – ograniczone limitem 6 wybieranych pozycji

c)Pole „O mnie” Użytkownika profesjonalnego – ograniczone limitem wprowadzenia 500 znaków

d)jeden z dwóch graficznych szablonów Strony Użytkownika profesjonalnego;

e)3 zdjęcia na stronie Użytkownika profesjonalnego, w tym ustawieniu jednego z nich jako loga

f)Możliwość zmiany domyślnej domeny własnej strony internetowej na jedną z podanych.

a)Możliwość wyłączenia wyświetlania rekomendacji negatywnych

30.W ramach Abonamentu Platynowego możliwe jest zawarcie wszystkich informacji, na jakie pozwala abonament Złoty, a dodatkowo daje możliwość:

a)Wybrania nazwy i utrzymywanie aktywnego konta pocztowego w ramach wybranej domeny.

b)Oznaczanie Specjalizacji Użytkownika profesjonalnego – bez ograniczenia liczby wybieranych pozycji

c)wypełnienia pola „O mnie” Użytkownika profesjonalnego – bez ograniczenia liczby wprowadzonych znaków

d)wyboru jednego spośród wszystkich dostępnych graficznych szablonów Indywidualnej strony internetowej

e)dodania 5 zdjęć na stronę Użytkownika profesjonalnego i ustawienia jednego dodatkowego jako loga

[Uzupełnienie informacji dostępnych w abonamencie]

31.Po opłaceniu danego abonamentu Użytkownik profesjonalny wypełnia poszczególne pola dostępne do uzupełnienia w danym abonamencie informacjami, które chce umieścić w Serwisie i na swojej Indywidualnej Stronie oraz ewentualnie wybiera dodatkowe opcje dotyczące jego konta.

32.Użytkownik profesjonalny uzupełniając poszczególne pola abonamentu obowiązany jest do podania wyłącznie aktualnych i prawdziwych informacji.

33.Jeżeli w trakcie uzupełniania poszczególnych danych prezentowanych w ramach abonamentu Użytkownik profesjonalny nie będzie mógł wypełnić pewnych pól ze względu na to, że są one nieaktywne w danym abonamencie (dany abonament nie zawiera tych informacji), Użytkownik profesjonalny ma możliwość, po zapisaniu formularza zmiany abonamentu na wyższy, w którym dane pole jest dostępne do wypełnienia.

34.Po uzupełnieniu wszystkich pól Użytkownik profesjonalny potwierdza poprawność wprowadzonych danych i akceptuje je.

35.Użytkownik profesjonalny potwierdza również, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

[Abonament na okres próbny]

36.Przy pierwszorazowym wyborze któregokolwiek z abonamentów płatnych, wybrany abonament zostaje aktywowany na okres próbny, to jest na czas potrzebny do jego opłacenia oraz sprawdzenia poprawności danych Użytkownika profesjonalnego, wyświetlanych na jego Indywidualnej stronie internetowej oraz w Serwisie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 dni.

37.W okresie wskazanym powyżej Użytkownik profesjonalny może:

a) Zrezygnować z Usługi;

b) Skorzystać z opcji opłacenia usługi.

38.Okres próbny kończy się z chwilą opłacenia wybranego abonamentu lub z chwilą upłynięcia terminu o którym mowa w ust. 31.

39.Abonament w okresie próbnym jest bezpłatny.

40.Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Użytkownika profesjonalnego obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Administratora Serwisu żadnych roszczeń z tego tytułu.

41.Abonament na okres próbny jest dostępny tylko jeden raz dla danego Użytkownika profesjonalnego.

42.Użytkownik profesjonalny w celu opłacenia usługi może skorzystać z następujących sposobów płatności:

a)Przelew on-line za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl;

b)Wpłata na wskazany rachunek bankowy Administratora.

43.Po dokonaniu wpłaty, o której mowa w pkt „b” ust. 37 § 11 niniejszego Regulaminu , Użytkownik profesjonalny może przesłać elektroniczne potwierdzenie wpłaty na adres poczty elektronicznej Administratora Serwisu: [email protected],

44.Postanowienia Regulaminu odnośnie Abonamentu w okresie próbnym mogą być w ramach promocji zmienione przez Administratora Serwisu, na korzyść Użytkownika profesjonalnego.

[Usługi dodatkowe do usługi abonamentu płatnego]

45.Usługi dodatkowe do usługi abonamentu płatnego mogą być świadczone wyłącznie Użytkownikom profesjonalnym, którzy wybrali płatną Usługę abonamentu. Usługi dodatkowe do usługi abonamentu płatnego zwane są w dalszej części Usługami Dodatkowymi.

46.Usługami dodatkowymi do usługi abonamentu są: Usługa Pozycjonowania, Usługa Wyróżnienia, Opcja Prestiż oraz Usługa Hostingu. Usługi te są w dalszej części zwane odpowiednio: Pozycjonowaniem, Wyróżnieniem, Opcją, Prestiżem i Hostingiem.

47.Pozycjonowanie polega na umieszczeniu oznaczenia Użytkownika profesjonalnego na priorytetowej pozycji (losowo jedna z pierwszych trzech pozycji) listy wyników wyszukiwania wyświetlanej po wybraniu odpowiedniego klucza wyszukiwania Podmiotu profesjonalnego. Wyszukiwanie i wyniki wyszukiwania dostępne są w Części Ogólnodostępnej.

48.Jeżeli Usługę Pozycjonowania wykupiło więcej niż trzech Użytkowników profesjonalnych dla danego klucza wyszukiwania, na priorytetowej pozycji wyświetleni zostaną Użytkownicy profesjonalni wylosowani z puli wszystkich Użytkowników profesjonalnych, którzy posiadają Usługę Pozycjonowania przy danym kluczu wyszukiwania. Informacje o pozostałych Użytkownikach profesjonalnych, którzy posiadają wykupioną usługę pozycjonowania, ale nie zostali wylosowani w danym procesie wyszukiwania, są wyświetlana jak gdyby nie korzystali z usługi pozycjonowania.

49.Wyróżnienie polega na oznaczeniu Użytkownika profesjonalnego na liście wyników wyszukiwania dostępnej w Części Ogólnodostępnej, przez otoczenie informacji o Użytkowniku profesjonalnym ramką.

50.Opcja Prestiż polega na umożliwieniu Użytkownikowi profesjonalnemu zamieszczenia w bazie danych Serwisu adresu Prywatnej strony internetowej Użytkownika profesjonalnego, której treść prezentowana jest w ramach oferowanej przez Administratora Serwisu Indywidualnej strony internetowej.

51.Usługi dodatkowe do abonamentu są usługami płatnymi. Ceny usług dodatkowych podane są w aktualnym Cenniku Abonamentów dostępnym na stronie www.znanyprawnik.pl/Cennik.

52.Za moment zawarcia umowy świadczenia usługi dodatkowej do abonamentu uważa się moment zaksięgowania pełnej kwoty opłaty za daną usługę na podanym koncie Administratora Serwisu lub otrzymania informacji o dokonanej płatności od operatora płatności on-line.

53.Umowa usługi dodatkowej wiąże strony od chwili jej zawarcia, przez okres trwania Umowy Abonamentu płatnego, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Z chwilą wygaśnięcia umowy Abonamentu płatnego, wygasa Umowa dodatkowa do abonamentu, z wyjątkiem wskazanym w ust. 50 § 11 niniejszego Regulaminu.

54.W zależności od sposobu dokonania wpłaty umówionego wynagrodzenia za usługę dodatkową, o którym mowa w ust. 47 § 11 niniejszego Regulaminu, świadczenie usługi dodatkowej do abonamentu rozpoczyna się:

a) w momencie otrzymania przez Administratora Serwisu informacji o dokonanej płatności od operatora płatności on – line;

b) pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zaksięgowana została pełna kwota opłaty za usługę, na koncie Administratora Serwisu.

55.Wykupienie przez Użytkownika profesjonalnego nowego Abonamentu w trakcie obowiązywania dotychczasowej Usługi Abonamentu oznacza przedłużenie Umowy abonamentu na kolejny okres 12 miesięcy. W powyższym przypadku Usługa dodatkowa do dotychczasowego abonamentu jest kontynuowana wraz z przedłużonym Abonamentem, aż do momentu upływu terminu 12 miesięcy od momentu zawarcia Umowy usługi dodatkowej do abonamentu płatnego.

56.Za ostatni dzień świadczenia usługi dodatkowej uważa się ostatni dzień świadczenia usługi abonamentu płatnego, do którego dana usługa dodatkowa została wykupiona lub upływu terminu 12 miesięcy od momentu zawarcia Umowy usługi dodatkowej.

[Czas trwania abonamentu]

57.Umowa abonamentu podstawowego zawierana jest w chwili Rejestracji Konta Użytkownika Profesjonalnego na czas nieokreślony.

58.Za rozpoczęcie terminu, o którym mowa w ust. 52 uważa się moment potwierdzenia Rejestracji Konta Użytkownika Profesjonalnego.

59.Wykupienie abonamentu odpłatnego (chwila zaksięgowania pełnej kwoty opłaty za abonament na podanym koncie Administratora lub otrzymania informacji o dokonanej płatności od operatora płatności on-line) równoznaczne jest z zawarciem Umowy abonamentu odpłatnego.

60.Umowa wiąże strony przez okres, na jaki wybrany został dany abonament płatny, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

61.W zależności od sposobu dokonania wpłaty umówionego wynagrodzenia za abonament, o którym mowa w ust. 54 § 11 niniejszego Regulaminu, świadczenie usługi abonamentu rozpoczyna się:

a) w momencie otrzymania przez Administratora Serwisu informacji o dokonanej płatności od operatora płatności on – line;

b) pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zaksięgowana została pełna kwota opłaty za usługę, na koncie Administratora Serwisu.

62.Za ostatni dzień świadczenia usługi uważa się ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 55.

64.Po wygaśnięciu umowy abonamentu odpłatnego, Administrator Serwisu kontynuuje świadczenie bezpłatnej usługi Abonamentu Podstawowego.

[Faktura]

65.Użytkownik profesjonalny, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, wybiera opcję „Pobierz fakturę” znajdującą się w zakładce Finanse na Koncie profesjonalisty.

66.Po wybraniu usługi do chwili zaksięgowania opłaty za usługę, pobrana faktura jest fakturą wystawianą pro-forma z podglądem zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty udostępnia jest finalna wersja faktury.

67.Faktura wystawiana jest Użytkownikowi profesjonalnemu bez podpisu wystawcy.

68.Na żądanie Użytkownika profesjonalnego faktura jest wysyłana także pocztą na jego adres w terminie 7 dni od dnia doręczenia Administratorowi żądania.

[Odpowiedzialność]

69.Użytkownik profesjonalny ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje publikowane w ramach abonamentu na jego Indywidualnej stronie.

70.Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wykorzystaniem podanych przez Użytkownika profesjonalnego informacji, przez innych Użytkowników Serwisu, Gości i osoby trzecie.

71.Użytkownik profesjonalny może w każdym czasie zmienić swoje dane podane w ramach abonamentu.

72.Administrator Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez siebie usług w celach niezgodnych z prawem lub powszechnie akceptowanymi normami postępowania lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

73.W przypadku gdyby którykolwiek z zapisów Regulaminu okazał się nieważny albo bezskuteczny to nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Nieważne lub bezskuteczne zapisy zostają wtedy zastąpione odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

74.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy właściwe, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

75.Wszelkie spory wynikające z użytkowania usług rozpatrywane będą przez Sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Administratora Serwisu.

§ 12 

[Rozwiązanie umów]

[Wypowiedzenie umowy bezpłatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną]

1.Każda ze stron może bez podania przyczyny wypowiedzieć w dowolnym czasie Umowę bezpłatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez drugą stronę umowy oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu przesłane pocztą elektroniczną uważa się za złożone z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w sposób, który pozwala adresatowi na zapoznanie się z jego treścią.

3.Użytkownicy Serwisu mogą wypowiedzieć Umowę przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora Serwisu.

4.Administrator Serwisu może wypowiedzieć Umowę przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika Serwisu lub przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika Serwisu.

5.Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika profesjonalnego lub Administratora Serwisu nie powoduje usunięcia z Serwisu powszechnie dostępnych informacji o Użytkowniku profesjonalnym, określonych w § 11 ust. 27 pkt „a”, „b” i „c”.

6.Rozwiązanie umowy nie powoduje usunięcia Rekomendacji, ani odpowiedzi na rekomendacje. W przypadku wybrania przez Użytkownika profesjonalnego opcji, która pozwala na nie prezentowanie otrzymanych rekomendacji w Części Ogólnodostępnej Serwisu, w chwili rozwiązania umowy Rekomendacje, które przyznane zostały w czasie gdy opcja ta była aktywna, przez co nie pojawiły się w Części Ogólnodostępnej nie będą opublikowane. To samo ma miejsce w przypadku gdy upłynął okres abonamentu, który pozwalał na wybranie wspomnianej opcji.

[Rozwiązanie umowy płatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną]

7.Rozwiązanie Umowy płatnego Abonamentu oraz Umowy dodatkowej do abonamentu następuje z chwilą upływu okresu, na jaki zostały zawarte te umowy.

8.Umowa dodatkowa do abonamentu nie może trwać dłużej niż Umowa płatnego Abonamentu. Rozwiązanie umowy dodatkowej do abonamentu następuje z chwilą rozwiązania Umowy płatnego Abonamentu.

9.Rozwiązanie Umowy płatnego Abonamentu powoduje kontynuację przez czas nieokreślony bezpłatnej usługi Abonamentu podstawowego.

10.Wykupienie nowego Abonamentu płatnego w okresie trwania umowy abonamentu nie powoduje rozwiązania dotychczasowej Umowy. Nowy Abonament zostanie uaktywniony przez Administratora Serwisu z chwilą rozwiązania poprzedniej Umowy o Abonament.

§ 13 

[REKLAMACJE]

1.Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Serwis wyłącznie za pośrednictwem swojego Konta, poprzez zalogowanie w Serwisie i wysłanie stosownej wiadomości do Administratora Serwisu.

Reklamacje Użytkowników Serwisu skierowane do Administratora w inny sposób niż za pośrednictwem Konta, nie będą rozpatrywane.

2.Goście Serwisu mogą zgłaszać reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Serwis wyłącznie za pośrednictwem wiadomości e – mail, wysłanej na adres Administratora Serwisu.

3.Reklamacja winna zawierać następujące informacje:

- adres elektroniczny zgłaszającego

- szczegółowy opis problemu.

4.Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora Serwisu.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownika profesjonalnego zostanie przesłana na Jego Konto, natomiast informacja o rozpatrzeniu reklamacji Gościa Serwisu zostanie wysłana na podany przez Niego adres elektroniczny, na co wyraża On zgodę.

§ 14 

[Wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Operatora Serwisu]

1.Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.C. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Administratora Serwisu za:

a)treść materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu na jego stronach,

b)sposób korzystania z informacji zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu

c)utratę danych zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu na stronach tego Serwisu,

d)niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie podmiotów innych aniżeli Administrator Serwisu,

e)przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

f)szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

g)problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet;

h)opóźnienia w świadczeniu Użytkownikom Serwisu płatnych usług, wynikające z postępowania operatora płatności, banków, operatorów pocztowych i innych podmiotów biorących nawet pośredni udział w procesie zawierania i świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 
1

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, © komisariaty.pl 2023 Kontakt